Pacte del Bages pel dret a decidir
Crida nacional al Món Associatiu

Full d'adhesió
Crida del Bages al Món Associatiu

 

Pacte del Bages pel dret a decidir

Full d'adhesió

Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el nostre país, 

 

La junta de l’entitat..................................................................................
reunida el dia ............. de ...................... de 2014,

 

MANIFESTA:

  • El suport a la nostra màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya que es va aprovar per gran majoria el 23 de gener de 2013, en què s’explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà, i per tant, capacitat per decidir lliurement el seu futur.
  • El suport igualment a la decisió de les forces politiques majoritàries (que ha obtingut també el consens de destacades organitzacions de la societat civil) de convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya el 9 de novembre de 2014, així com la pregunta corresponent.
  • El compromís de l’entitat o organització signant de donar coneixement als seus membres de la decisió d’adherir-se al PACTE DEL BAGES PEL DRET DE DECIDIR, participant en les trobades, reunions o assemblees que es puguin convocar, així com participar en les iniciatives o actuacions que s’emprenguin des de la societat civil, sempre de caràcter pacífic i democràtic, i d’acord amb les possibilitats i característiques de l’entitat.

 

Nom i signatura del responsable o contacte
Telèfon i adreça electrònica
Segell de l’entitat

 

Descarregue-vos el document i un cop segellat i signat ens ho envieu per mail
Enviant l'adhesió consentiu fer públic en aquest web el nom de l'entitat.

Descarregar full d'adesió (PDF)

Material gràfic i documents

 

Pacte de Bages pel dret a decidir - full d'adhesió